Tietosuoja

Agronic Oy tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta. Agronic Oy pyrkii jatkuvasti kehittämään tietosuojan toteuttamisen keinoja omassa toiminnassaan.

Oheisesta julkisesta henkilötietojen käsittelyn kuvauksesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

Rekisterin pitäjä: Agronic Oy Teollisuustie 5 86600 Haapavesi 08 4549600

Yhteydenotto-osoite: info@agronic.fi

Rekisterin nimi

Agronic Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja yhteistyösuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen sekä markkinointi. Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille voidaan antaa rajoitettuja oikeuksia käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen sekä toimitusten, tilausten ja toimeksiantojen toteuttamiseksi sopimusperusteisesti. Mainonnassa, markkinoinnissa ja asiakasviestinnässä, jollei kyse ole lakisääteiden velvoitteen toteuttamisesta, käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteröidyllä on näiltä osin oikeus peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä yllä mainittuun osoitteeseen ja käyttämällä uutiskirjeissä annettua mahdollisuutta kieltäytyä vastaanottamasta niitä.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan nimi, arvo tai ammatti, osoite, lanka- ja puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilöasiakkuus-  ja yhteisöasiakkuustieto sekä suostumus/ kielto sähköiseen mainontaan (mobiili ja s-posti), kielipreferenssi sekä mahdolliset kiinnostuksen kohteita tai mieltymyksiä koskevat tiedot. Yritys- ja yhteisöasiakkuuksien y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi. Tietosisältöön kuuluvat myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset tuote- ja tapahtumatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse, julkiset tietolähteet, sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit. Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden jatkumisen ajan, jollei rekisterinpitäjän lakisääteisistä velvoitteista johtuen ole syytä pidempään säilytysaikaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Agronic Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja muun muassa maahantuojien tuotteiden jälleenmyyjille keskitettyjen asiakastietokantojen välityksellä. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen siirtoa koskevaa lainsäädäntöä ja tekee mm. asianmukaiset siirtoa koskevat sopimukset.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät tiedot sijaitsevat Agronic Oy:n suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukittavissa kaapeissa tai tiloissa, joissa on kulunvalvonta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Agronic Oy Teollisuustie 5 86600 Haapavesi tai sähköisesti yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä. Tarkastuspyyntö on kerran kalenterivuodessa ilmainen ja tätä seuraavista pyynnöistä saman kalenterivuoden aikana voidaan periä kohtuullisena kustannuksena 85 € per pyyntö.

Tietojen korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjaamaan itseään koskeva virheellinen tieto. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Agronic Oy Teollisuustie 5 86600 Haapavesi tai sähköisesti yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä.

Tietojen poisto-oikeus ja oikeus tulla unohdetuksi sekä oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi pyytää poistamaan itseään koskevat tiedot ja tulla unohdetuksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä sekä pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Agronic Oy Teollisuustie 5 86600 Haapavesi tai sähköisesti yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä. Pyynnön perusteella rekisterinpitäjä selvittää, mitkä tiedot ovat poistettavissa ja mitä tietoa rekisterinpitäjällä on lakisääteisistä velvoitteista johtuen kuitenkin oikeus ja velvollisuus säilyttää, mitä tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa ja miksi käsittelyä ei voida rajoittaa sekä miten vastustuspyyntöön voidaan reagoida ja onko lakisääteistä velvoitetta tietojen käsittelyyn olemassa.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Agronic Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Agronic Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.